• 733 755 521
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tiskové zprávy

Vyjádření LDK k aktuálním tématům v lesnictví a dřevařství

Agrární komora ČR a zástupci lesnicko – dřevařského sektoru požadují po vládě prosazení mimořádných opatření k řešení kalamitního stavů v lesích

Agrární komora ČR a zástupci lesnicko – dřevařského sektoru požadují po vládě prosazení mimořádných opatření k řešení kalamitního stavů v lesích

Agrární komora České republiky, reprezentující vedle zemědělců také významnou část lesnicko-dřevařského sektoru, spolu se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a částí církevních lesních majetků, vyzvala dopisem Andreje Babiše premiéra v demisi a vládu ČR k přijetí mimořádných opatření tak, aby byla možnost bezodkladně řešit kritickou a kalamitní situaci v lesích, rozsahem dopadající prakticky již na celé území naší republiky.

Důsledkem klimatických změn a především pak díky opakujícímu se suchu, se v posledních letech nebezpečně přemnožil podkorní hmyz, zejména kůrovec a oslabené lesní porosty jsou i přes intenzivní péči lesníků následně poškozovány opakovanými větrnými či sněhovými kalamitami velkého rozsahu. „Tuto situaci musíme očekávat i v budoucnu a nebude mít pouze regionální charakter“, upřesňuje Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory, a dodal: „Oceňujeme dosavadní jednání a přístup ministerstva zemědělství, které se této problematice soustavně věnuje a se všemi zúčastněnými pravidelně jedná a připravuje vhodná nápravná opatření. Situace je však vážná a požadujeme proto spolupráci i ostatních rezortů, zejména ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí, ministerstva dopravy a také místního rozvoje. Předložili jsme vládě ČR soupis potřebných opatření a rádi bychom jednali o jejich bezodkladném zavedení do praxe. Zdůrazňujeme nejen časovou naléhavost jejich přijetí ale i adekvátní finanční podporu pro její zvládnutí.“

Z legislativních kroků je třeba začlenit kalamitní situace v lesním hospodářství do zákonů
o krizovém řízení a o integrovaném záchranném systému, kde je popsán postup řízení krizové situace. Je třeba schválit jasné parametry, za kterých je možné vyhlásit v kůrovcové kalamitě stav nouze. Požadavek směřuje také na možnost čerpání finančních prostředků na opravy a údržbu místních komunikací poškozených zatížením při přepravě a zpracování kůrovcového dřeva ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zároveň je nezbytné podpořit účinné způsoby asanace ohroženého a napadeného dříví k zamezení dalšího šíření škůdců a zjednodušit povolení pro odběr vody za účelem kropení dřevní hmoty na mokrých skládkách. Další možností je zřízení dotačního titulu pro využití dřevní hmoty na energetické účely. Bohužel i v lesnicko-dřevařském sektoru chybí pracovní síly, a proto je nutné zjednodušit pravidla pro udělování dlouhodobých víz pracovníkům ze třetích zemí. Vzhledem k aktuální situaci v lesích nelze zároveň připustit vytváření bezzásahových území a ponechávání pro kůrovce atraktivního dříví v porostu bez asanace. Pro boj s kůrovcem je důležitá pravidelná kontrola a čistota lesa.

Agrární komora ČR proto při vědomí závažnosti situace apeluje na vládu ČR, aby přijala adekvátní a účinná opatření, která povedou ke zrychlenému zpracování dříví a zabrání dalšímu šíření kůrovcové kalamity, stejně jako je tomu v okolních státech. Jak upozorňuje Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko – dřevařské komory ČR: „Například rakouská i bavorská vláda přistoupila k přímé finanční podpoře kalamitním stavem dotčených vlastníků, poskytuje daňové pobídky a úlevy pro postižené lesní majetky. K dalším účinným nástrojům patří poskytování bezúročných překlenovacích půjček na zpracování dříví z postižených oblastí či zajištění dostatečného počtu vagónů a navýšení tonáže nákladních automobilů pro zvýšení přepravních kapacit.

Zástupci lesního hospodářství současně upozorňují, že aktuální situace v lesích otevírá nezbytnou potřebu přijetí dlouhodobých systémových opatření a změn. Podle jejich názoru je třeba vypracovat „Generel obnovy lesních porostů po kůrovcové kalamitě“ jehož obsahem bude vyhodnocování vývoje kalamitní situace s návrhem obnovy lesních porostů v závislosti na přírodních podmínkách. Nezbytně vyvstává také požadavek na reformování stávající podoby fungování státní správy lesů a současného institutu odborného lesního hospodáře, stejně jako cílené a dlouhodobé osvěty směrem k veřejnosti. Agrární komora ČR je proto připravena v úzké spolupráci s ostatními subjekty lesnicko-dřevařského sektoru poskytnout maximální součinnost a podporu při přípravě i následném důsledném zavádění přijatých opatření do praxe.

 

Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR
tel. 602 440 763, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Odběr novinek

Projekty

Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2023 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.