Image Map

TISKOVÉ ZPRÁVY

 

TZ 11. 4. 2016

Stanovisko Lesnicko-dřevařské komory ČR při Agrární komoře ČR

k TZ Hnutí DUHA ze dne 6. 4. 2016 „Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR. Spoluzavinily těžařské firmy kůrovcovou kalamitu?“


Lesnicko-dřevařská komora ČR ( LDK) se seznámila s výše uvedenou TZ Hnutí DUHA a konstatuje,
že zpráva obsahuje některé nepravdivé informace a dedukce. LDK věnuje problematice kůrovcové kalamity trvalou pozornost (viz její poslední únorová tisková zpráva), prostřednictvím svých odborníků jak z provozní praxe, tak i výzkumných institucí a má zájem na pravdivém informování odborné i laické veřejnosti v celé záležitosti. Proto vyjadřuje nesouhlas s některými pasážemi tiskové zprávy Hnutí Duha a upřesňuje je do pravdivého znění:


a) Není pravda, že se na kůrovcové kalamitě spolupodílel způsob hospodaření státního podniku Lesy ČR, spočívající v zadávání pětiletých veřejných zakázek na komplexní obhospodařování smluvních územních jednotek. Kůrovcová kalamita postihla všechny české vlastníky lesů bez ohledu na jejich způsob hospodaření a postihla i smrkové porosty v okolních středoevropských zemích. Hlavní příčinou takto masivní kalamity je evidentně extrémní sucho roku 2015, které oslabilo obranyschopnost vzrostlých lesních porostů vůči hmyzím škůdcům a zároveň vytvořilo ideální prostředí pro intenzivní množení těchto škůdců. Dokladem extrémního sucha je i vysoký výskyt souší nenapadených biotickými škůdci.
b) Není pravda, že by se vlastníkům lesů nebo lesnickým firmám vyplatilo „kůrovce nezpracovávat a nechat ho rozšířit“. Kůrovcem napadené dříví ztrácí kvalitu a tím i hodnotu na trhu, dvojnásob to platí pro poslední dva roky 2015 a 2016, kdy je český i středoevropský trh přesycen kůrovcovým dřívím a jeho ceny dramaticky klesají a u některých sortimentů smrkového dříví hrozí praktická neprodejnost (např. u vlákniny).
c) Každý vlastník lesa je povinen kůrovcem napadené dříví přednostně a urychleně vytěžit a asanovat. Rychlost tohoto zpracování je dána dostatkem těžebních kapacit a množstvím nalezených napadených stromů. Je nutnou provozní skutečností, že lhůta zpracování nalezeného kůrovcového dříví se i přes dostatečné těžební kapacity může prodloužit v situaci, kdy je najednou nalezeno a předáno k těžbě velké množství napadených stromů rozmístěných roztroušeně na větším území. Lesy ČR motivují lesnické firmy k rychlému zpracování smluvním závazkem velmi krátkých lhůt od předání napadeného stromu po jeho asanaci s tím, že při nedodržení této lhůty účtují „smluvní pokutu“. LDK nemá bližší informace k uděleným smluvním pokutám v této věci od Lesů ČR, ale konstatuje, že dodržení velmi krátkých smluvních lhůt v intenzivně napadených porostech není technologicky ve všech případech možné, což platí i pro ostatní vlastníky lesů hospodařící v jiném než smluvním režimu. LDK také konstatuje, že krátkodobé překročení přísných smluvních lhůt u Lesů ČR neznamená automaticky „rozšiřování kůrovce a spoluzavinění kůrovcové kalamity“.
d) LDK konstatuje, že má trvalý problém s aktivitami Hnutí DUHA zaměřenými na neustálé zvětšování výměry národních parků a přírodních rezervací – viz zmínka, že „jejich rozloha je v České republice velmi malá“, a to pod heslem „zdravé prostředí pro život, pestrá příroda a chytrá ekonomika.“ LDK vidí naplňování tohoto ekologického hesla jinde než v dalším rozšiřování bezzásahových území pralesů. LDK pod tímto heslem vidí trvale udržitelné hospodaření v českých lesích, jehož nedílnou součástí je rozumná produkce ekologické dřevní hmoty s podporou jejího využití jakožto obnovitelné suroviny pro náhradu ostatních umělých a neekologických materiálů.


Další informace k TZ Hnutí Duha TZ 29. 2. 2016

Kůrovcová kalamita 2016

 

V průběhu roku 2015 došlo vlivem působení nepříznivých faktorů, především pak extrémního vývoje počasí, k zřetelnému zhoršení stavu lesa a situace v ochraně lesa. Uvedené se prokázalo také prostřednictvím evidence výskytu lesních škodlivých činitelů. Hlášení za rok 2015, doručená Lesní ochrannou službou z rozlohy cca 65 % výměry lesů v Česku, vykázala celkem 4,5 mil. m3 nahodilých těžeb.

 

Dopočet na celkovou rozlohu lesa, který přes svá omezení nejlépe charakterizuje obecnou situaci, představuje číslo téměř 7 mil. m3. To znamená, že cca 50 % z celkových těžeb bylo provedeno v kategorii těžeb nahodilých!

Objem evidovaného smrkového kůrovcového dříví za rok 2015 se ve srovnání s rokem 2014 zvýšil o 50 % na přibližně 1,5 mil m3, a reprezentuje více než 2 mil. m3 za celou republiku (nezanedbatelné množství doposud zůstává nezpracováno v porostech). Stejně tak došlo meziročně k nárůstu objemu polomů (také o cca polovinu). Vzhledem k pokračujícímu velmi nepříznivému vývoji povětrnostní situace lze proto v letošním roce očekávat další zhoršení kůrovcové situace, které se již výrazněji projeví i ve vyšších polohách (pokud nenastane obrat v podobě vlhké a studené vegetační sezóny, který je z hlediska ochrany lesa nesmírně žádoucí, avšak klimatologové jej prozatím nepředpokládají). Pro dokreslení vážnosti situace jsou připojeny mapy evidovaného výskytu polomů a smrkového kůrovcového dříví v roce 2015, z nichž je patrné, že kalamitou je dnes ohroženo již nejenom území severní Moravy a Slezska.

 

Tlumení přemnoženého podkorního hmyzu na smrku bude v letošním roce vyžadovat ze strany vlastníků lesů i ostatních lesnických subjektů mimořádné úsilí, které by mělo být v maximální možné míře podpořeno státními institucemi. Situaci bude přitom komplikovat skutečnost, že rovněž u dalších dřevin došlo v minulém roce k prudkému zhoršení zdravotního stavu, a to zejména u borovice.

 

V souvislosti s očekávanými rozsáhlými kůrovcovými těžbami hrozí České republice v roce 2016 mimořádná krize trhu s dřívím, na kterém je už druhého pololetí roku 2015 stoupající přetlak nabídky smrkových sortimentů, a to zejména u méně kvalitní kulatiny a vlákniny. Velmi podobná situace je očekávána v Rakousku a SRN. Předpokládané masivní kůrovcové těžby uvedou v příštích měsících na trh takový objem smrkového dříví, že hrozí až jeho neprodejnost. „Agrární komora vyzývá všechny zainteresované subjekty v lesnicko-dřevařském sektoru, zejména pak ministerstvo zemědělství a ostatní státní instituce, aby připravily krizové scénáře řešící jak ochranu a asanaci lesních porostů, tak i co možná ekonomicky nejefektivnější zpracování napadené dřevní hmoty,“ uvedl prezident Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR Miroslav Toman a zdůraznil, že: „Agrární komora je připravena účastnit se práce na scénářích i jejich realizaci, a to prostřednictvím své Lesnicko-dřevařské komory, která v této problematice již připravila první návrhy konkrétních opatření.“

 


TZ 3. 7. 2014

Lesnicko-dřevařská komora ČR spojuje lesníky a dřevaře


Dne 2. 7. 2014 proběhla v Kostelci n/Černými lesy za účasti prezidenta Agrární komory Ing. Miroslava Tomana 2. valná hromada Lesnicko-dřevařské komory ČR, která do svých řad přijala další členy. Společnosti a sdružení soustředěné v LDK ČR hospodaří na více než 50 % lesních pozemků, obsluhují více než polovinu komplexních zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracovávají přes 54 %  dříví vytěženého v ČR.


V rámci uskutečněné 2. valné hromady Lesnicko-dřevařské komory ČR byli přijati další významní členové – Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP), Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (Lesy ČR a Vojenské lesy a statky), DYAS.EU, a.s., a Lesnická práce, s.r.o.

foto-vh-nahled Lesnicko-dřevařská komora je taktéž začleněna do struktur Agrární komory ČR a její zástupci jsou aktivně zapojeni do odborných komisí a přípravy legislativních návrhů zasahujících do lesnicko-dřevařského sektoru (např. v oblastech oborového školství, rozvoje venkova, dotační politiky, aj.).

Komora je připravena být plnohodnotným partnerem a zapojit se do jednání a diskusí nejen o aktuálních problémech, ale i koncepčních otázkách lesnicko-dřevařského sektoru vůči orgánům státní správy a samosprávy, bankovním institucím i médiím a široké veřejnosti.

Lesnicko-dřevařská komora ČR byla založena koncem r. 2013 jako zájmové sdružení právnických osob. Jejím stěžejním posláním je prosazovat a hájit klíčové zájmy tohoto odvětví bez ohledu na formu vlastnictví, a současně dlouhodobě usilovat o zajištění ekonomické stability a zvýšení prestiže oboru, ve kterém bude základním principem jeho fungování a rozvoj.

Více informací vám poskytne Ing. Andrea Pondělíčková na tel. čísle: 733 755 521, dále na www.ldkomora.cz .